Aanmelding 4-jarige

Voor de aanmelding van een nieuwe leerling kunnen ouders via telefoon, e-mail of het contactformulier op de website contact opnemen met de locatiedirecteur. Daarna volgt meestal een kennismaking en rondleiding op school.

 

Wennen
In de laatste weken voor de vierde verjaardag kan het kind ter kennismaking 5 dagdelen ter kennismaking komen 'wennen' en in de kleutergroep komen meedraaien. De leerkracht van groep 1&2 neemt ongeveer twee maanden van tevoren contact op met de ouders.

Startgesprek
Bij de start van uw kind op school ontvangt u van de leerkracht een oudervragenlijst. Na ongeveer zes weken wordt u uitgenodigd voor het eerste contactmoment. U gaat dan in gesprek met de leerkracht over de eerste ervaringen van uw kind op school en bespreekt dan ook de ingevulde oudervragenlijst.

Plaatsing
Leerlingen die vóór 1 januari instromen, plaatsen we in de eerste instantie in groep 1. Aan het eind van het schooljaar besluiten we of de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari vier jaar zijn geworden kunnen doorstromen naar groep 2 of in groep 1 blijven. Een kind moet zowel cognitief, als sociaalemotioneel, motorisch en qua werkhouding ruimschoots ontwikkeld zijn om naar groep 2 te gaan. Dit beeld komt naar voren in ons volgsysteem. We brengen ouders van deze zogenaamde 'herfstleerlingen' gedurende het schooljaar op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en besluitvorming over de overgang.
Leerlingen die dit schooljaar ná 1 januari 4 jaar worden komen in de zogenaamde instroomgroep (ofwel groep 0). Deze leerlingen gaan na de zomervakantie naar groep 1.

Leerplicht
Vanaf het moment dat het kind vier jaar is, wordt het geplaatst in de instroomgroep. Het kind is leerplichtig vanaf de eerste maand dat het vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment gelden de wettelijke regels voor leerplicht en verlof.  

Aannamebeleid overstappen van andere basisschool 
De laatste jaren zien we een groeiend aantal ouders, waarvan de kinderen op een andere basisschool zitten, voor een kennismakingsgesprek bij ons aankloppen. De reden hiervoor kan zijn dat het kind gepest wordt of niet meer met plezier naar school gaat. 
Wij hanteren een zorgvuldige instroomprocedure om goed in kaart te kunnen brengen wat een kind nodig heeft en of wij dat kunnen bieden. Hierbij zijn ook altijd de intern begeleider en orthopedagoog betrokken vanuit hun specialistische kennis en kunde.
 

Wennen