Aannamebeleid

Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur. Meestal volgt dan een kennismakingsgesprek op school of wordt u uitgenodigd voor de Open Dag.
In de laatste weken voor de vierde verjaardag kan het kind ter kennismaking 5 dagdelen ter "kennismaking" in de kleutergroep komen meedraaien. De leerkracht van groep 1&2 neemt ongeveer 2 maanden van tevoren contact op met de ouders. Vanaf het moment dat het kind vier jaar is, wordt het geplaatst in de instroomgroep. Het kind is leerplichtig vanaf de eerste maand dat het vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment gelden de wettelijke regels voor leerplicht en verlof.  
Leerlingen die dit schooljaar vóór 1 januari 4 jaar worden, plaatsen we in groep 1. Wanneer deze leerlingen in groep 2 zitten, wordt gekeken of een "verlengd kleuterjaar" noodzakelijk is of dat niets een gang naar groep 3 meer in de weg staat. 
Leerlingen die dit schooljaar ná 1 januari 4 jaar worden komen in de zogenaamde instroomgroep (ofwel groep 0). Deze leerlingen gaan na de zomervakantie naar groep 1.

Aannamebeleid overstappen van andere basisschool 
De laatste jaren zien we een groeiend aantal ouders, waarvan de kinderen op een andere basisschool zitten, voor een kennismakingsgesprek bij ons aankloppen. De reden hiervoor kan zijn dat het kind gepest wordt of niet meer met plezier naar school gaat. Ook komt het voor dat de ouders al sinds lange tijd niet overweg kunnen met de leerkrachten of de directie van de school en elders hun heil zoeken. Van alle ouders die komen gaan er veel toch nog eens met de school van herkomst in gesprek en komen er dan over het algemeen wel uit. 
Soms blijven er dan nog gezinnen over die na bemiddeling de overstap toch willen maken. We gaan daarop informatie inwinnen bij de school van herkomst. Wanneer er een verwijzing naar het speciaal onderwijs is of als er een onderzoek loopt naar de ontwikkeling van het kind (op cognitief of sociaal emotioneel vlak), kunnen wij de leerling weigeren. Mocht dit echter niet zo zijn, gaan we kijken of er andere belemmerende factoren zijn en brengen dan een positief dan wel negatief advies uit naar de ouders. Het is vervolgens aan hen om te bepalen wat zij gaan doen. 

Elke aanvraag wordt uiteraard zeer zorgvuldig bekeken en wordt er ingeschat wat het beste zou zijn voor het kind en de groep waar hij of zij eventueel zou instromen.  
Als Daltonschool heb je een regiofunctie en vooral als de school ook nog eens goed staat aangeschreven is er belangstelling vanuit een groter gebied dan slechts de buurtschap. Ouders kiezen steeds vaker bewust voor Dalton. Dat is al zo sinds we in 1999 het Daltonpredicaat kregen en het is eigenlijk ook best iets om trots op te zijn.