Verlofregeling

Hieronder staat de wettelijk vastgelegde verlofregeling, die ook geldt voor onze leerlingen.
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Verlof indien:
 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten schoolvakanties te gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is. 
Klik hier voor het aanvraagformulier betreffende vakantieverlof 

Vakantieverlof mag:
 • één maal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
Gewichtige omstandigheden 10 dagen per schooljaar of minder 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
 1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 2. voor verhuizing 1 dag;
 3. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad of 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de leerling;
 4. bij gezinsuitbreiding, voor geboorte/ adoptie ten hoogste 2 dagen;
 5. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
 6. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag.
 7. bij een 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en een 12 ½-, 25,-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag of ten hoogste 2 dagen, indien dit in verband met de afstand noodzakelijk is;
 8. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens over de aanvraag.