Leerlingenzorg

Een van de belangrijkste doelstellingen is dat alle kinderen in een goede sfeer, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs krijgen. Daarnaast proberen we kinderen zo lang mogelijk verantwoord binnen onze school te begeleiden. Dalton als onderwijskundig concept biedt een aantal handvatten om leerlingen die naar boven dan wel beneden toe "uitvallen" te voorzien van aangepaste oefenstof.
De leerkracht kan bijvoorbeeld differentiëren binnen de taak. Binnen de basistaak geven we momenteel 2 niveaus per groep aan veelal verdeeld in de basisstof en basisplus. Kinderen die de basistaak af hebben krijgen pluswerk of verrijkingsopdrachten, die zorgen voor een verdieping in de oefenstof. Ook binnen de keuzetaak, die vanaf groep 3 geïntegreerd is in de taakbrief, kan differentiatie in oefenstof, vaardigheden of belangstelling gerealiseerd worden.
Ieder kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Daarnaast krijgen de leerlingen die heel hoog scoren op CITO-rekenen de mogelijkheid een uur per week te werken in de zgn. plusgroep.
Het accent van de leerlingenzorg bij ons op school ligt op het vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van de leerlingen, met als doel het bepalen van de onderwijsbehoefte van de leerlingen.
 
Het leerlingvolgsysteem is op Elserike volledig geautomatiseerd middels het CITO LOVS. Het systeem stelt ons in staat de resultaten en vorderingen te vergelijken op zowel individueel, groeps- als schoolniveau.
We werken met Parnassys, een webbased leerlingvolgsysteem en administratief programma.