Samenwerkingsverband 23-02

Passend onderwijs gaat over het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en de wijze waarop dit is georganiseerd en gefinancierd. Dit betreft niet alleen de leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte maar àlle leerlingen in onze regio.
Dat betekent dat goed onderwijs voor alle leerlingen het uitgangspunt is. SWV 23-02 moet daarbij een ondersteunende en faciliterende rol spelen bij het continue optimaliseren van het onderwijs, waarbij dit OP met name betrekking heeft.
Visie van het SWV 23-02
De visie van ons samenwerkingsverband kan als volgt worden beschreven:
 1. De leerkrachten staan centraal in de ondersteuning van de leerlingen
 2. De focus van de aangesloten besturen ligt op de professionalisering van de onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het faciliteren daarvan
 3. We gaan uit van borging, doorontwikkeling en implementatie van de reeds bestaande samenwerking tussen schoolbesturen en onderwijsvoorzieningen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de deelregio's Enschede, Hengelo en Noordoost Twente
 4. Het SWV 23-02 wil in gezamenlijke verantwoordelijkheid op hoofdlijnen investeren op schoolniveau/leerkrachtniveau (basiszorg)
 5. Wij gaan uit van:
 • Vertrouwen
 • Transparantie
 • Zorgvuldigheid
 • Een gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid inclusief het SO cluster 3 en 4
 • Periodieke evaluatie en monitoring.
 
De visie van SWV 23-02 en de visie van de gemeenten op de jeugdzorg sluiten sterk op elkaar aan: 
 1. De kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis
 2. Ondersteunen in plaats van overnemen
 3. Hulp inzetten in de directe leefomgeving
 4. Minder schakels en minder gezichten (één gezin, één plan).
 
We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
 1. Leerlingen in ons samenwerkingsverband krijgen onderwijs dat bij hen past.
 2. Ons samenwerkingsverband gaat doen waarvoor het is opgericht. Ze draagt zorg voor:
 • een dekkend ondersteuningsaanbod, getoetst aan de geformuleerde ondersteuningsprofielen van de scholen
 • aansluiting in de keten voorschools/po/s(b)o-v(s)o
 • aansluiting en samenhang in de regio met omliggende samenwerkingsverbandensamenwerking en samenhang met het gemeentelijke ondersteuningsaanbod
 • basisondersteuning in de scholen die voldoet aan de uitgangspunten in het referentiekader
 • uitvoering van de taken voor ons samenwerkingsverband zoals die binnen de Inspectie-eisen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn geformuleerd.
 
Binnen het SWV 23-02 is verder nagedacht over zijn taken en over de beste manier waarop die taken uitgevoerd kunnen worden. Men kwam vanuit een visie gestuurde discussie uit op een decentrale aanpak. Hiermee wordt bedoeld dat de schoolbesturen in het SWV de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid willen  behouden. Logisch bij een schaalvergroting van deze omvang (van zeven WSNS Samenwerkingsverbanden en twee REC's (regionale expertise centra) naar één Samenwerkingsverband passend onderwijs) met jarenlang intensief ondersteuningsbeleid. Een ieder wil vanzelfsprekend het goede behouden.
De schoolbesturen binnen SWV 23-02 beseffen terdege dat zij zorgplicht hebben en dus verantwoordelijk worden voor een passende plek voor iedere leerling die extra ondersteuning behoeft. Eveneens is er het besef dat de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij horende ondersteuning een zaak van het schoolbestuur is. Ook is er het besef dat een schoolbestuur de doelstellingen van passend onderwijs niet alleen kan realiseren. Er is in veel situaties afstemming met andere schoolbesturen en zeker met de gemeenten noodzakelijk.
 
Deelregio's
Zoals hierboven reeds beschreven, werkt het SWV 23-02 vanaf het schooljaar 2015-2016 met een decentrale aanpak. 
Er zijn drie deelregio's die geografisch logisch zijn ingedeeld:
 • Deelregio Hengelo (PMT): Hengelo, Borne, Hof van Twente, Haaksbergen
 • Deelregio Enschede (SPOE/KOE): Enschede
 • Deelregio Noordoost Twente (OOC): Oldenzaal, Dinkelland en Losser. 
Gemeenten
De bij dit samenwerkingsverband aangesloten gemeenten zijn Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Oldenzaal, Dinkelland en Losser.
 
Nieuwsbrief
kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Deze verschijnt in ieder geval 4 keer per schooljaar en bevat op hoofdlijnen de actuele stand van zaken. 
Door in het blok links op deze pagina uw mailadres in te vullen, kunt u zich aanmelden voor deze extra service. 
Indien uw mailadres wijzigt, wilt u dan zo vriendelijk zijn en het nieuwe adres opnieuw in te vullen in het roze blok?
 
Ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan voor de periode 2014-2018 is in bezit van de Inspectie van het Onderwijs. `
Het bestuur van het SWV heeft het plan vastgesteld, de Raad van Toezicht heeft er goedkeuring aan gegeven en de Ondersteuningsplanraad heeft hiermee ingestemd.